FAQs Complain Problems

आ.व. २०७८/०७९ एघारौं गाउँसभा

Read More

आ.व. २०७८/०७९ को वजेट वक्तव्य हस्तातरण

Read More

धवलागिरी हिमाल

Read More

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857675987
सूचना अधिकारी
9849544430

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व इकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.७५००, नविकरण रु. ७५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद
४) भवन बहालमा लिएको भए बहालको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि र घरबहाल कर तिरेको प्रमाण पत्र वा रसिदको प्रतिलिपि
५) दुई प्रति फोटो
६) गैर नेपाली नागरिकको हकमा घरधनिसंगको उल्लेखित किसिमको समझौतापत्र र घर ठेगाना देखिने प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व इकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१००००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद
४) भवन बहालमा लिएको भए बहालको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि र घरबहाल कर तिरेको प्रमाण पत्र वा रसिदको प्रतिलिपि
५) दुई प्रति फोटो
६) गैर नेपाली नागरिकको हकमा घरधनिसंगको उल्लेखित किसिमको समझौतापत्र र घर ठेगाना देखिने प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रित पुगेकोमा तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- (१) भुँईतला र पहिलो तला रु.५ प्रति वर्ग फिट (२) दोस्रो तला रु.६ प्रति वर्ग फिट (३) तेस्रो तला रु.८ प्रति वर्ग फिट (४) अस्थायी टहरा १०० वर्ग फिट भन्दा बढी रु. २ प्रति वर्ग फिट (५) अस्थायी टहरा १०० वर्ग फिट भन्दा कम रु. ५०० (६) कच्ची भवन रु.३ प्रति वर्गफिट
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नक्सा फारम (भरेको)
२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
४) कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित ब्लुप्रिन्ट नक्सा
५) तोकेको ढाँचा र मापदण्द अनुसार तयार गरिएको नक्सा
६) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद
-------तल्ला थप
१) पहिले पास भएको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२) नयाँ नक्सा पास गर्दा आवस्यक सबै कागजात पेश गर्नु पर्ने
३) नक्साको हकमा सबै तला (पहिले भएको तल्ला समेत) देखिने गरि पेश गर्नु पर्नेछ

जानकारी