FAQs Complain Problems

वडा नं. २

समावेस गा.वि.स. :  लुलाङ्ग (१-९)

जनसंख्या : १४८४

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री गम प्रसाद वि.क.  वडा अध्यक्ष ९७४१३८९०८०
श्री गिरिराज शर्मा वडा सचिव  ९८६७९४८९१८

 

Population: 
१४८४
Ward Contact Number: 
९७४१३८९०८०

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य